Reklamační řád

 

Reklamační řád internetového obchodu iBros

 

 I. Všeobecná ustanovení

 

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v reklamační lhůtě či záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

 

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek (dále jen „OP“) společnosti iBros s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu iBros. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s OP a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. V případě rozporu OP a reklamačního řádu má přednost reklamační řád.

 

 II. Převzetí zboží

 

 1. Kupující při osobním převzetí zboží od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Veškeré nesrovnalosti je kupující povinen nahlásit prodávajícímu při převzetí na místě.

 

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen řádně a pečlivě zkontrolovat stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. V případě jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit přepravci.

 

 1. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo shledání výrazné deformace obalu (zejména promočený nebo poškozený obal při podezření, že obsah zásilky může být znehodnocen) nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Rovněž kupující není povinen zásilku převzít, zjistí-li na zboží či zásilce jiné nesrovnalosti. Kupující je povinen vyznačit všechny nesrovnalosti v předávacím protokolu přepravce a informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího. Pokud však kupující takovou zásilku převezme, je nutno sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu na hello@ibros.cz. Dodatečné reklamace neúplnosti zásilky, jejího vnějšího poškození nebo poškození samotného zboží nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s těmito podmínkami a nemusí tak být brány na zřetel.

 

 1. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 1. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení je neporušené a obsahuje zboží a jeho veškeré příslušenství. V případě nesrovnalostí je povinen bezodkladně informovat prodávajícího.

 

III. Odpovědnost prodávajícího

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 2. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 3. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 5. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 1. Reklamaci uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku u prodávajícího primárně písemným oznámením na e-mailovou adresu ___________________, případně na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. V písemném oznámení je kupující povinen poskytnout podrobný popis vady, úplně kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail) a uvést způsob vyřízení reklamace, jaký kupující vyžaduje. Kupující může pro tyto účely využít reklamačního formuláře dostupného na webové stránce prodávajícího.

 

 1. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží.

 

 1. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté, ve vhodném obale, v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

 

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

 IV. Nároku kupujícího z vadného plnění

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující podle své volby oprávněn uplatnit jednu z těchto variant:
 2. nárok na bezplatné odstranění vady opravou;
 3. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti;
 4. přiměřenou slevu z kupní ceny;
 5. vrácení kupní ceny na základě odstoupení kupujícího.

 

 1. Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

 1. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz § 2107 a násl. občanského zákoníku).

 

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží pro vadu, na kterou prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, nebo kterou kupující sám způsobil.

 

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
 • mechanickým poškozením zboží,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 V. Vyřízení reklamace

 

 1. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

 1. Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 2. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

 

 1. Prodávající neodpovídá za data uložená v reklamovaném elektronickém zařízení a kupující bere na vědomí, že může dojít k jejich smazání, poškození či učinění neupotřebitelnými a/nebo nepoužitelnými (a to zcela či částečně). Před předáním elektronického zařízení do reklamace by si proto měl kupující veškerá v něm uložená data zálohovat.

 

VI. Vyzvednutí zboží

 

 1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

 

 1. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 2. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží z opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může zboží zadržet, dokud mu kupující neuhradí náklady spojené s uskladněním zboží. Nebude-li vzniklý dluh kupujícím ani na výzvu uhrazen, může prodávající takto zadržené zboží zpeněžit a z výtěžku zpeněžení zadržené věci svou pohledávku uspokojit.
 3. V případě vzniku pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu má prodávající právo zadržet reklamované zboží. Nebude-li pohledávka prodávajícího uspokojena, má právo zboží zpeněžit a z výtěžku zpeněžení uspokojit svou pohledávku.
 4. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

VII. Záruka za jakost

 

 1. Záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a následujících občanského zákoníku poskytuje prodávající, je-li to ve smlouvě dohodnuto a/ nebo vyplývá-li to z prohlášení prodávajícího a/nebo je záruční doba/doba použitelnosti uvedena na obalu nebo v reklamě předmětného zboží.

 2. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí postupem dle tohoto reklamačního řádu, není-li stanoveno jinak.

 

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dle platnosti a účinnosti obchodních podmínek.

 

 

 

Reklamační formulář je ke stažení zde.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení