Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu iBros

 

 I. Základní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), společností:

 

iBros s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294327

 

IČO:                              070 80 697

DIČ:                              CZ07080697

sídlo:                            Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2

email:                            hello@ibros.cz

telefonní číslo:               604 959 255

web:                              eshop.ibros.cz

 

(dále jen „prodávající“).

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“). Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.ibros.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 1. Prodávající je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či fyzická osoba). Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku. Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží pouze kupujícímu – spotřebiteli.

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

 1. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád dostupný na internetových stránkách prodávajícího v sekci Reklamační řád, který obsahuje práva a povinnosti stran z vadného plnění a postupy pro reklamaci zboží.

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.

 

 II. Informace o zboží a cenách

 

 1. Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obsahuje jeho označení, jakož popis hlavních vlastností zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky a váha balíku nepřesáhne 5 kg. Pro případ, kdy má být zboží dle požadavku kupujícího odesláno mimo území České republiky nebo je jeho hmotnost vyšší než 5 kg, je nutná výslovná dohoda o těchto nákladech mezi prodávajícím a kupujícím; bez této dohody není kupní smlouva uzavřena.

 

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

 1. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,

- telefonicky,

 

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere druh zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat" objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem a informacemi o zpracování osobních údajů.

 

 1. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.

 

 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena tímto přijetím objednávky prodávajícím.

 

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, nebo o ní kupujícího informuje telefonicky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 

 1. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Po přijetí objednávky prodávajícím může kupující zrušit objednávku pouze po dohodě s prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 

 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Za zjevně chybnou cenu se považuje cena, která se výrazně odlišuje od ceny srovnatelného zboží. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího nebo telefonicky.

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 IV. Zákaznický účet

 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 

 1. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 

 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího2901432053/2010, vedený u Fio banka,

- platební kartou při objednání zboží za využití platební brány internetového obchodu,

- přímou bezhotovostní platbou na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány internetového obchodu,

- dobírkou v hotovosti při předávání zboží,

- platební kartou nebo hotově při osobním převzetí.

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 1. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě platby v hotovosti při převzetí zboží je prodávající podle zákona o evidenci tržeb vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

 1. Platby v hotovosti přijímá prodávající v běžném režimu EET. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. Zboží je kupujícímu dodáno na dodací adresu určenou kupujícím v objednávce. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 

 1. Zboží je kupujícímu dodána v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá. To neplatí v případě, kdy dopravce určil kupující, aniž by mu byl prodávajícím nabídnut – v těchto případech je zboží dodáno kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním, aby kupující uplatnil vůči dopravci práva z přepravní smlouvy.

 

 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 1. Podmínkou pro dodání zboží je provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího, není-li jako způsob platby vybrána dobírka při převzetí.

 

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ve lhůtě, která je uvedena u jednotlivého zboží jako lhůta dodání, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy, není-li sjednáno jinak. V případě bezdůvodného nepřevzetí zásilky je kupující povinen prodávajícímu uhradit poštovné v celé výši.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel odstoupit od smlouvy:
 2. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 3. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 4. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
 5. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 6. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 8. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 9. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.

 

 1. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží běží 14denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu běží 14denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

 

 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Spotřebitel může tak učinit například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu eshop@ibros.cz. Kupující – spotřebitel může též použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nacházející se na těchto webových stránkách; použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy však není pro spotřebitele povinné. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí dopisu nebo formuláře.

 

 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení od smlouvy bylo prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy:

 

 1. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

 

 1. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat prodávajícímu zpět na doručovací adresu anebo předat prodávajícímu na adrese Francouzská 4, Praha 2 zboží obdržené na základě kupní smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.

 

 1. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů.

 

 1. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

 1. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.

 

VII. Servisní podmínky

 

 1. Prodávající prostřednictvím internetového obchodu poskytuje služby oprav vybraných zařízení společnosti Apple Inc. Opravou se rozumí činnost, kterou se zejména odstraňují vady na zařízení a vyměňují jednotlivé komponenty zařízení. Kupující bere na vědomí, že prodávající neprovádí záruční servis a že provedením opravy může dojít ke ztrátě záruky na opravovaném zařízení.

 

 1. V případě, že si kupující objedná prostřednictvím internetového obchodu u prodávajícího službu opravy zařízení, je mezi stranami uzavřena smlouva o dílo dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, kdy prodávající je zhotovitelem a kupující objednatelem díla. Ustanovení těchto obchodních podmínek se plně použijí rovněž na smlouvu o dílo uzavřenou mezi stranami, nevylučuje-li to povaha věci.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen provést opravu zařízení a je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:
 2. a) zařízení dodané k opravě je zcela poškozené,
 3. b) zařízení je rozebráno nebo chybí některé jeho části (např. mechanicky násilně rozdělen do více kusů),
 4. c) v zařízení byly provedeny neoprávněné úpravy, přičemž kupující bere na vědomí, že po zjištění předchozího neautorizovaného zásadu do zařízení nemusí být již započatá oprava dokončena a zařízení nemusí být uvedeno do původního stavu, pokud tomu brání stav a charakter zařízení,

 

 

 1. Předběžný termín dokončení servisních služeb je kupujícímu dopředu sděleno při uzavření smlouvy. Pokud není prodávající schopen daný termín dodržet, je povinen neprodleně informovat kupujícího o prodloužení termínu provedení opravy.

 

 1. Vyžaduje-li to povaha věci, je kupující povinen odevzdat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit prodávajícímu.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že zařízení převzaté do opravy je nutné ponechat u prodávajícího po celou dobu servisního zásahu. Poskytnutí náhradního zařízení po dobu opravy zařízení může být zpoplatněno.

 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za zvýšení rozsahu poškození či nefunkčnosti zařízení z důvodu transportu, při samotném servisním zásahu, anebo demontáží za účelem diagnostiky, především, nikoliv však výlučně upadajících částí poškozeného displeje, ztráty funkčnosti zařízení z důvodu oxidace apod.

 

 1. Prodávající neodpovídá za žádná data uložená v opravovaném zařízení předaném kupujícím. Kupující uzavřením smlouvy bere na vědomí, že v průběhu opravy mohou být data uložená v předmětném zařízení smazána, poškozena či učiněna neupotřebitelnými a/nebo nepoužitelnými, a to zcela nebo částečně. Před předáním zařízení do opravy je proto kupující povinen si veškerá data zálohovat. Pokud kupující žádá o zálohu dat, je nutné na tuto skutečnost upozornit před započetím opravy, a kupující bere na vědomí, že tato služba může být zpoplatněna.

 

 1. Kupující je povinen převzetí opraveného zařízení písemně potvrdit a je povinen si při osobním převzetí zařízení z opravy zkontrolovat vnější stav zařízení. V případě doručení zařízení z opravy smluvním dopravcem prodávajícího, je kupující povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po převzetí zařízení, zkontrolovat vnější stav zařízení. V případě nesrovnalosti je nutné obratem, nejpozději však následující pracovní den kontaktovat prodávajícího telefonicky či e-mailem.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým vzhledem lišit (např. odstínem barev). Tím však nesmí být omezena funkčnost zařízení.

 

 1. Nepodaří-li se prodávajícímu provést objednanou opravu, nebo odstoupí-li kupující od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je‑li to technicky možné, a zaplatí-li kupující náklady s tím spojené.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.

 

 1. Nepožaduje-li kupující vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se prodávající v rámci provádění opravy ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

 

 1. Na provedenou opravu poskytuje prodávající záruku v délce 3 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí opraveného zařízení kupujícím, to však za podmínek dle níže uvedených ustanovení tohoto článku.

 

 1. Prodávající odpovídá za funkčnost zařízení po servisním zásahu pouze v rozsahu sjednaném mezi stranami nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení.
 2. Prodávající neodpovídá za skryté vady zařízení, na něž nebyl kupujícím prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad zařízení, které existovaly před uzavřením smlouvy (zejména, nikoliv však výlučně, za praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných servisních prací, a/nebo za závady, k nimž dochází samovolně během provozu zařízení bez vnějších příčin.
 3. V případě, že zařízení bylo ve větší než přípustné míře vystaveno tekutinám či oxidaci, prodávající upozorňuje, že jím provedená dílčí oprava nemusí zajistit následnou funkčnost zařízení jako celku, což bere kupující uzavřením smlouvy na vědomí.
 4. Prodávající dále neodpovídá za jakékoli problémy a/nebo vady vzniklé v důsledku vzájemné nekompatibility mezi hardwarovými komponenty zařízení, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty nainstalovanými v zařízení.
 5. V případě nevyzvednutí opraveného zboží z opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může zboží zadržet, dokud mu kupující neuhradí náklady spojené s uskladněním zboží. Nebude-li vzniklý dluh kupujícím ani na výzvu uhrazen, může prodávající takto zadržené zboží zpeněžit a z výtěžku zpeněžení zadržené věci svou pohledávku uspokojit.

 

VIII. Práva k webovým stránkám

 

 1. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

 1. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

IX. Doručování

 

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 

 1. Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

X. Mimosoudní řešení sporů

 

 1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 1. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 

 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká Republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 XI. Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České Republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České Republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

 1. Kupující je povinen se seznámit s informacemi o zpracování osobních údajů dostupnými na webových stránkách prodávajícího v sekci Ochrana osobních údajů a s ustanoveními o právech z vadného plnění a reklamačních postupech dostupnými v sekci Reklamační řád.

 

 1. Znění obchodních podmínek včetně reklamačního řádu může provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Zmíněné obchodní podmínky vyhlásí provozovatel vhodným způsobem na internetových stránkách.

 

 1. Ostatní, v těchto obchodních podmínkách neuvedené, záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od data jejich vydání na dobu neurčitou nebo do vydání nových obchodních podmínek s novým datem účinnosti.

 

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. září 2019.

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení